Voorwaarden

Algemeen

Kind&Kracht leerondersteuning en kindbegeleiding is opgericht door Patricia van Herwijnen-Voskuilen, is gevestigd in Nieuwendijk en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer……  Kind&Kracht richt zich op leerondersteuning en kindbegeleiding van kinderen van 4 t/m 12 jaar.

 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van en met Kind&Kracht en daarmee ook alle verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard.

 Vertrouwelijkheid

Kind&Kracht is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de begeleidingssessies. Voor overleg met derden in het belang van het kind wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder/verzorger.  We streven ernaar betreffende informatie zo veel mogelijk samen met (een van) de ouders over te brengen naar derden. Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen, dan zal Kind&Kracht dit wel bespreken met derden. Dit wordt echter altijd eerst met u besproken. Dit is conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

 Coaching/begeleiding van kinderen tot en met 16  jaar

Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. De opdrachtgevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel ander gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen het begeleiding, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Kind&Kracht kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

 Aansprakelijkheid

Het advies en begeleiding van Kind&Kracht is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing of het resultaat te garanderen. Het kind zal zichzelf verder in zijn/haar eigen proces ontwikkelen. Kind&Kracht is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband, met de geboden diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Kind&Kracht. Vergoeding aan het kind en/of ouders kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van Kind&Kracht. Voor lichamelijke- en psychische klachten van uw kind, raadt Kind&Kracht aan altijd contact op te nemen met uw huisarts.

 Verslaglegging

Op verzoek van het kind of de ouders kan een schriftelijk verslag naar derden (b.v. school) worden gestuurd. Dit verslag wordt door Kind&Kracht gemaakt. De bestede tijd wordt geregistreerd en gedeclareerd.

 Tarieven

De tarieven staan op de website. Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW. Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand van tevoren aangekondigd.
Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van het kind inbegrepen. Indien er meer tijd nodig is ( > dan een kwartier) wordt er in overleg een afspraak gemaakt voor een gesprek.

Betalingsvoorwaarden

De ouder/verzorger verplicht zich de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum over te maken naar de rekening van Kind&Kracht. Als er niet binnen deze termijn wordt betaald verstuurt Kind&Kracht een betalingsherinnering. Indien er niet binnen 7 dagen aan de betalingsplicht is voldaan, zijn wij gerechtigd, bij de tweede herinnering administratiekosten á €10,- in rekening te brengen. Wordt er hierna nog niet aan de betalingsplicht voldaan, dan is Kind&Kracht genoodzaakt de vorderingen aan u, uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor uw rekening. Bij betalingsachterstand is Kind&Kracht gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de ouders/verzorgers aan hun betalingsverplichting hebben voldaan.

 Verhindering

Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afmelden korter dan 24 uur, zal dit wel het geval zijn. Tijdig verzetten van een afspraak is mogelijk, dit kan telefonisch of via de email.